Vyberte váš jazyk

Gaps - Cenové medzery patria v obchodovaní k pomerne málo častým, no o to obľúbenejším signálom. O čo zriedkavejšie k nim dochádza, o to spoľahlivejšie signály môžu generovať (je to napr. jedna z možností, ako vyhľadávať obchody i so 70 %-nou pravdepodobnosťou ziskov).

 

Medzery vznikajú v momente, kedy je Open cena novej periódy otvorí podstatne nižšie alebo vyššie ako Close cena predchádzajúcej periódy. Medzi cenami sa tak vytvára akési „vzduchoprázdno“, voľný priestor. Toto vákuum je znázornením rozsahu cien, ktoré boli „preskočené“, za ktoré sa neuzatvorili žiadne obchody. Presnejšie by však bolo poznamenať, že ide o nevyplnený priestor medzi High a Low (alebo Low a High) dvoch, za sebou nasledujúcich periód.

 

gap_vzor_maly
 
 
Príčina ich vzniku: Dôvodom ich vytvorenia je skutočnosť, že v čase, kedy sa neobchodovalo, sa na trh dostali nové informácie. Tie mali následne, po otvorení trhu, vplyv na extrémny cenový posun. (zmeny úrokových sadzieb, rôzne katastrofy, neočakávané správy a pod). Pred otvorením sa tak nakumuluje obrovské množstvo Buy alebo Sell príkazov za Market cenu. Inak povedané, obchodníci sú ochotní predať alebo kúpiť podstatne lacnejšie resp. drahšie, ako tomu bolo na poslednej uzatváracej cene. Tlak na pohyb jedným smerom je tak veľký, že spôsobí otvorenie trhu na podstatne vyššej alebo nižšej cenovej úrovni.

Medzery (Gaps) možno rozdeliť na 4 základné druhy:

  1. Common Gaps (alebo tiež Trading Gaps) – sú najbežnejšie a pri ich vzniku sa nemusí extrémne zvýšiť Volume obchodovaného aktíva. Zhodou okolností sa nakumuluje viacero market príkazov jedným smerom, ktoré trh, po svojom otvorení podporí. Takéto medzery však bývajú uzatvorené v priebehu niekoľkých nasledovných dní.
  2. Breakaway Gaps – sú medzery, ktoré nasledujú po prerazení niektorej technickej formácie. Zvyčajne ide o trojuholníky alebo silné úrovne Supportov a Rezistencií. Nad a pod týmto Range, v ktorom sa trh predtým zmietal, majú obchodníci nastavené množstvo nákupných a predajných príkazov. Po silných fundamentoch spôsobia správy nielen otvorenie trhu a vznik Cenovej medzery, ale tento pohyb je následne podporovaný i množstvom aktivácii ďalších Sell bellow / Buy above príkazov. Po prerazení týchto úrovní dochádza k sformovaniu nových silných trendov, najmä ak tieto medzery už nie sú opätovne uzatvorené. Breakaway gaps sú logicky sprevádzané prudkým nárastom Volume.
  3. Runaway Gaps – vytvárajú sa počas silných trendov, kedy je cenová medzera spôsobená ďalším nárastom záujmu o dané aktívum, podporujúcim doterajší cenový priebeh. Vytvorí sa tak akýsi posun na grafe. Takáto Cenová medzera nie je uzatvorená.
  4. Exhaustion Gaps – formujú sa tiež počas silných trendov, na rozdiel od Runaway gaps sa však cena zvykne vrátiť a toto vákuum vyplniť. Už to, že sa cena obrátila a vyplnila medzeru, predznamenáva to, že cenový posun nebol dostatočne silný a nie je i naďalej podporovaný väčšinou obchodníkov. Exhaustion Gaps predznamenávajú koniec trendu a jeho zmenu na opačný.

Toľko k teórii delenia Gaps. Poďme však k praxi. Tá je čiastočne odlišná. V skutočnosti len ťažko, ihneď po sformovaní Gapu, dokážete povedať, či ide napr. o Runaway gap, alebo sa neskôr cena obráti a sformuje sa tak Exhaustion Gap. Všetky cenové medzery sú tiež zvyčajne sprevádzané prudkým nárastom Volume (s výnimkou Common gaps), čo nám veľmi nepomôže. Okrem toho, medzery nielenže nemusia byť uzatvorené úplne, ale môžu byť uzatvorené napr. len čiastočne, čo nás môže ešte viac zmiasť. Najspoľahlivejšími sa v tomto prípade javia Breakaway gaps, kde je pohyb jedným smerom podporovaný množstvom už vopred umiestnených príkazov.

 

Príklad uzatvorenia cenovej medzery:

 

gap_vyplneny_vyznaceny_jo
 
Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Príklad čiastočného uzatvorenia medzery:

gap_ciastocne_vyplneny_vyznaceny_jo

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Ako i príklad nevyplnenej cenovej medzery:

gap_nevyplneny_vyznaceny_jo

 
Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Využitie: Častým spôsobom obchodovania Gaps je spoliehanie sa na reverzný cenový pohyb a tým uzatvorenie medzery. To platí najmä pre Common gaps, taktiež Exhaustion gaps. Na druhej strane, ak by sme sa spoliehali na reverzný pohyb pri Runaway alebo Breakaway gaps, mohli by sme na to výrazne finančne doplatiť. Teoretické delenie do 4 základných skupín má preto skôr informačný charakter o povahe cenových medzier, ako praktický obchodný význam. Nie vždy je možné ihneď po ich sformovaní povedať o aký druh Gapu ide a ako ho možno využiť. Obchodovanie a okamžité rozoznávanie Gaps by si vyžadovalo dobré poznanie aktíva a cit pre trh. 


To, čo nám pri obchodovaní môže pomôcť oveľa viac, je pragmatický pohľad na reálne výsledky pri tvorbe a vyplnení Cenových medzier.

 

Nasledujú výsledky testu. Test bol robený na komodite Sójový olej za posledných 30 rokov.

 

gap_tabulka_vysledky_jo

Copyright © eTrading.sk

 

Legenda:
1.    stĺpec – Minimálna úroveň Cenovej medzery, ku ktorej muselo dôjsť, aby bola započítaná
2.    stĺpec – Percento zo všetkých dní, ktoré zaznamenali otvorenie minimálne na tejto Cenovej medzere alebo väčšej
3.    stĺpec – Počet nasledovných dní, počas ktorých je testované následné uzatvorenie Cenovej medzery
4.    stĺpec – Percento Cenových medzier, ktoré sa za danú časovú medzeru vrátili na cenu „odskoku“ a Gap sa tak uzatvoril.


Ako môžete z tabuľky vyčítať, pri cenovej medzere 60 USD bola viac ako 55 %-ná pravdepodobnosť, že k jej uzatvoreniu dôjde do 10 dní. Zároveň sa s viac ako 70 %-nou pravdepodobnosťou uzatvorí najneskôr do 30 dní. Ak by sme však obchodovali Gap vo výške 330 USD, museli by sme čakať minimálne 25 dní a viac, aby sme sa mohli spoliehať na viac ako 50 %-nú šancu na uzatvorenie medzery.

Všeobecne možno povedať, že čím menšia bola vytvorená cenová medzera, tým väčšia je pravdepodobnosť, že k jej uzatvoreniu dôjde rýchlo. A naopak – čím väčšia bola vytvorená medzera, tým dlhšie musíme čakať, kým sa uzatvorí. Na všetkých testovaných Gapoch a časových periódach sa nám potvrdila skutočnosť, že je skutočne pravdepodobnejšie, ako nepravdepodobnejšie, že sa cena vráti a medzeru uzatvorí. Vidíme tiež, že čím je cenová medzera väčšia, tým dlhšie si na jej uzatvorenie budeme musieť počkať. Spomedzi všetkých testovaných medzier bolo najneskôr do 30 dní uzatvorených viac ako 50 % z nich.

 

Ako môžeme využiť Gaps pre vlastné obchodovanie?


Je na vás, či zahrniete Cenové medzery do svojho obchodného systému alebo nie. Ak však chcete vyhľadávať obchody s vysokou pravdepodobnosťou zisku, môžete k tomu využiť malé Cenové medzery. Tie budú vyplnené nielen s početnosťou vyššou ako v 70 % všetkých prípadov, ale budú tiež uzatvorené veľmi rýchlo. A platí tiež opačná analógia.
Nielenže môžeme využiť vysokú pravdepodobnosť uzatvorenie medzery, ale tiež veľmi nízku pravdepodobnosť, že cenová medzera bude uzatvorená. Ako? Uvedenú hranicu môžeme využiť napr. pre správne nastavenie Stop Lossu. Pre ilustráciu tohto tvrdenia sa vrátime k tabuľke.
Ako môžete vidieť, v prípade, ak trh vytvorí Gap 300 USD, je len cca 22 %-ná pravdepodobnosť, že ju uzatvorí do 5 dní, prípadne 33 %-ná, že ju uzatvorí do 10 dní. Stop Loss teda môžeme nastaviť na hranicu tohto cenového odskoku, samozrejme, ak plánujeme do trhu vstúpiť v smere prevládajúceho trendu. Takýto časový interval je na to, aby sa obchod rozbehol našim smerom dostatočný, nemyslíte? Navyše SL 300 USD a viac (závisí na vašich preferenciách a výške rizika, ktoré ste ochotní znášať) je nielen akceptovateľný pre náš OS, ale dáva tiež trhu priestor dýchať.

Veľkosť Gaps a ich početnosť závisí od likvidity, ale aj od samotného trhu, ktorý obchodujete. Všeobecne platí, že čím je trh likvidnejší, tým menej často dochádza k vytvoreniu Gaps. Ak aj sú už vytvorené, ich rozsah nie je príliš veľký. K trhom, kde sa Cenové medzery vyskytujú len zriedkavo, patrí napr. Forex (trh cudzích mien). Nielenže je likvidita Forexu najvyššia zo všetkých trhov, ale sa okrem toho obchoduje non-stop, čiže akákoľvek správa, ktorá prenikne na trh, je ihneď zohľadnená a neposkytuje tak žiaden priestor na „panikárčenie“ a kumulovanie jednosmerných príkazov pred otvorením trhu.

Odporúčanie na záver: Ak hodláte aplikovať Gaps vo svojom obchodnom systéme, prepočítajte si najskôr historické dáta, aby ste presne vedeli s čím môžete rátať, kde a kedy je pre vás najvýhodnejšie vstupovať do trhu, prípadne umiestniť svoj Stop Loss.

Pozor: Nebezpečenstvo Gaps - pre bežných obchodníkov, ktorí ostávajú v trhu i cez noc a Cenové medzery neobchodujú, je v tom, že môžu preskočiť ich nastavený Stop Loss. Trh ich tak vyhodí na cene, ktorá je oveľa nižšia alebo vyššia, ako pôvodne predpokladali a plánovaná strata tak môže byť oveľa vyššia. 


Joomla templates by a4joomla