Vyberte váš jazyk

Čo je to cenový graf? Je to stvárnenie vývoja cien v závislosti od času, objemu obchodov alebo veľkosti zmeny ceny. V tomto článku si priblížime základné typy grafov, s ktorými môžete prísť do kontaktu pri obchodovaní na burze.

 

Line Chart


Je to základný typ grafu, s ktorým sa môžete stretnúť dennodenne. Stačí, ak otvoríte noviny a iste  nájdete pár takýchto grafov napríklad v ekonomickej sekcii.

 

typy_grafov_close_line_chart_jo

 

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Graf je vytvorený spojením Close cien. Niektoré variácie tohto typu grafu môžu byť dvojfarebné – zvyčajne je pokles ceny zakreslený červenou farbou, nárast ceny zakreslený zelenou farbou. Line chart sa využíva nielen na znázornenie vývoja cien, ale hodí sa výborne tiež pre znázornenie vývoja kĺzavých priemerov a pod.

 

Barchart


Barchart je špecifický typ grafu, ktorý dokáže znázorniť nielen Close ceny a ich vzájomný vzťah, ale tiež Open, High, Low ceny každého dňa. Open cena na znázornená „schodíkom“ naľavo, Close cena je znázornená „schodíkom“ napravo. Výška každého jednotlivého Baru nám oznamuje, aký veľký rozdiel bol medzi High a Low cenami. Ak cena v daný deň vzrástla (Close je väčšie ako Open), bar je zelený, ak cena klesla, bar je označený červenou farbou.

 

typy_grafov_ohlc_barchart_jo

 

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Okrem klasických OHLC Barchartov sa tiež môžete stretnúť s HLC Barchartom. Ten vynecháva Open cenu a znázorňuje len uzatváraciu cenu a rozdiel medzi High a Low cenami daného dňa.

 

Candelstick Chart


Názov grafu je odvodený z jeho podoby – jednotlivé dni sú stvárnené formou „sviečok“ – „candles“. Candlestick Chart vznikol v Japonsku a i dnes je obľúbenou technikou obchodovania. Využívajú sa pri nej tvary a vzťahy jednotlivých sviečok na odhadnutie budúceho vývoja cien.

 

typy_grafov_candlestick_chart_jo

 

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Pre zakresľovanie OHLC cien platia rovnaké pravidlá ako pre Barchart. Na rozdiel od barov, sú však sviečky o niečo lepšie viditeľné, i keď niekto môže mať pocit, že až príliš natlačené, čím sa môže znížiť prehľadnosť grafu.
Výška celej sviečky označuje rozdiel medzi High a Low cenami. Výška samotného tela sviečky označuje rozdiel medzi Open a Close cenami. Ak je Close vyššie ako Open, telo sviečky je zelené, ak je nižšie, telo sviečky je červené.

 

Point and Figure Chart


Je to špecifický typ grafu, ktorý neberie do úvahy časové hľadisko, iba vývoj cien.
Ak cena rastie, je zakreslená do grafu ako séria bodov „X“. Ak cena klesá, je zakreslená ako séria bodov „O“. Každý stĺpec X a O tak charakterizuje uptrend alebo downtrend (rastúci alebo klesajúci trend). Zakresľovanie nových X-ov a O-čiek má svoje pravidlá (ktoré si môžete prispôsobiť). Nový X je zakreslený ihneď ako cena vzrastie o zvolený počet jednotiek. (napr. ak cena vzrastie zo 100 na 101, následne 102, 103 atď.). To isté platí pre zakresľovanie O-čiek pri downtrende.

Pre zmenu prevládajúceho trendu, je potrebné, aby sa cena zmenila o stanovený počet jednotiek (napr. trojnásobok jedného Boxu = 3*1) opačným smerom, ako tomu bolo doposiaľ. Vzniká tak nový stĺpec napravo, ktorý sa pohybuje v opačnom smere ako predošlý.

 

typy_grafov_point_and_figure_chart_jo

 

Hlavnou výhodou Point and Figure Chart je to, že je krásne čitateľný pre identifikáciu Supportov, Rezistencií, Trendlines, Trojuholníkov a pod.

 

Renko chart


Je to ďalší špecifický typ grafu, ktorý bol vytvorený v Japonsku. Podobne ako PAF Graf neberie do úvahy čas ani objem obchodov. Zameriava sa len na samotný vývoj cien. Svojím tvarom pripomína ukladanie tehličiek (renga = tehlička v Japončine). Ak, pri rastúcom trende, cena prekoná poslednú tehličku o zvolený počet jednotiek, je zakreslená nová tehlička vedľa pôvodnej. Tá potvrdzuje prevládajúci rastúci trend. Je tvorený množstvom tehličiek, navyšovaných vedľa seba až do momentu zvratu. Takýto moment nastáva v okamihu, kedy cena klesne o zvolený počet jednotiek pod úroveň poslednej tehličky.
Opačná analógia platí pre zakresľovanie downtrendu – tehličky klesajú dovtedy, kým cena padá o zvolený počet jednotiek na každú tehličku.
Rastúci trend zvykne byť značený bielymi tehličkami (alebo zelenými). Klesajúci trend tehličkami čiernymi (alebo červenými). Pokým sa cena pohybuje vo vymedzených hraniciach – nenarastie ani neklesne natoľko, aby mohla byť pridaná nová tehlička, ktorá by potvrdila prevládanie, alebo naopak zvrátenie trendu, graf ostáva nezmenený.

 

typy_grafov_renko_chart_jo

 

Hlavnou výhodou Renko chart je jednoduchá identifikácia Formácií technickej analýzy. Na rozdiel od PAF Grafu však rastúci a klesajúci trend nie sú zakreslené v jednom stĺpci, ale v šikmej línii.

 

Kagi Chart


Ide o ďalší typ grafu, ktorý pochádza z Japonska (niet sa čo čudovať, Japonci patria medzi najlepších obchodníkov vôbec). Jeho konštrukcia je pomerne jednoduchá – ak cena vzrastie nad predchádzajúce High, je to signál na nákup. Pokiaľ cena klesne pod predchádzajúce Low, je to signál na predaj. Momenty, kedy by sme mali byť v BUY alebo SELL pozícii sú vyznačené hrubou čiarou (Yang line) pre BUY pozície a tenkou čiarou (Yin line) pre SELL pozície. Osobne preferujem kombináciu zelených a červených čiar, ktoré sú o niečo prehľadnejšie.

 

typy_grafov_kagi_chart_jo

 

Kagi chart taktiež nie je závislá od času. Ďalšie Highs a Lows sa objavujú, len ak sa cena zmení o stanovený počet jednotiek. Ak niekde nájdete Kagi Chart zakreslený na časovej osi, môžete si všimnúť, ako sú jednotlivé dni/týždne alebo mesiace k sebe natlačené – v prípade, že nedošlo k výraznejším cenovým posunom, alebo od seba vzdialené – v prípade, že bolo potrebné zakresliť množstvo významných cenových zmien.

 

Na záver: Okrem základných typov grafov, prebraných v tomto článku, existujú i ďalšie ich variácie, ako je Histogram (pozri napr. MACD). Ten má však svoje využitie najmä pri znázornení hodnôt indikátorov, nie cenového vývoja. Ďalej Tick a Volume grafy - čo sú klasické Bar Charty s tým rozdielom, že jednotlivé Bary nie sú tvorené prostredníctvom Timeframes (napr. 1 deň), ale na základe objemov uzatvorených obchodov, resp. uzatvorených kontraktov (napr. 1 bar = 1000 uzatvorených obchodov) atď.

Grafická podpora obchodovania má svoje využitie najmä pri identifikácii Patternov technickej analýzy a odhade budúceho vývoja cien. Vďaka nim sa sprehľadňuje situácia na trhu, a tým zjednodušuje obchodovanie.


Joomla templates by a4joomla