Vyberte váš jazyk

Volume znamená Objem uzatvorených kontraktov medzi obchodníkmi. Inak povedané, ak je Volume aktuálneho dňa 10 000, znamená to, že v aktuálny deň sa uzatvorilo 10 000 kontraktov. Kým trhová cena vyjadruje aktuálnu zhodu ponuky a dopytu na cene akceptovateľnej pre obe strany, Volume vyjadruje počet – koľko kontraktov sa podarilo medzi obchodníkmi spárovať.

 

Pozor – uvedomte si, že v komoditách má každý kontrakt dve strany – stranu kupujúceho a stranu predávajúceho. T.j. Volume vyjadruje, že 10 tisíc obchodníkov nakúpilo a 10 tisíc obchodníkov predalo, čo v konečnom dôsledku znamená uzatvorenie 10 tisíc kontraktov. V uvedenom príklade vychádzame z toho, že každý obchodník kúpi alebo predá len jeden kontrakt. Teoreticky je však možné, že 10 obchodníkov nakúpilo po 1000 kontraktov, pričom na druhej strane je 50 obchodníkov, z ktorých každý predal napr. po 200 kontraktov. Sú možné akékoľvek kombinácie.

Pre úplnosť však tiež uvádzame, že nie v každom trhu a časovom rámci sa dá Volume sledovať. I preto môžeme nájsť Volume v niekoľkých variáciách.

 

  • Volume vyjadrujúci počet uzavretých jednotlivých kontaktov je najpresnejší (môžu to byť napr. kontrakty kukurice, akcie atď.). Práve tento typ Volume je opisovaný v tomto článku.
  • Volume vyjadrujúci počet obchodov – t.j. len obchody, nie počet kontraktov je podstatne menej presný. Ak by napr. 1 obchodník v tento deň predal 100 kontraktov a iný 1 obchodník by týchto 100 kontraktov nakúpil, takéto Volume by nám ukázalo len hodnotu 1 a nie 100, pretože bol uzatvorený len 1 obchod.

 

Volume býva graficky znázornené formou histogramu pod cenovým grafom.


Volume Objem Obchodov

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 
Využitie Volume:
  1. Volume je súčasťou niektorých indikátorov technickej analýzy. Jeho hlavnou úlohou je prideliť vyššiu váhu dátam, t.j. cenám, kedy bolo dosiahnuté vyššie Volume. Ak sa napr. 1000 obchodníkov dohodlo na cene 100 USD za kontrakt, má to pre niektoré indikátory vyššiu váhu, ako cena 95 USD, na ktorej bolo dosiahnuté Volume len 150.
  2. Konštantné, rovnomerné Volume zvyčajne znamená pretrvávajúci trend, zatiaľ čo postupné znižovanie Volume, rovnako ako aj prudký a extrémny nárast môžu predznamenávať skorú zmenu trendu na opačný.
  3. Ďalšou, a to hlavnou, výhodou Volume je, že nám poukazuje na Likviditu daného trhu. Je to veľmi dôležitá vlastnosť. Všeobecne sa neodporúča obchodovať trhy s nízkym Volume (napr. pod 10000 kontraktov), keďže pri nízko likvidných trhoch je väčšia pravdepodobnosť, že sa nám podarí zbaviť nášho záväzku za oveľa menej výhodných podmienok – väčšie slippage, t.j. väčší rozdiel medzi želateľnou cenou a reálne dosiahnutou, čo logicky obmedzuje náš zisk a prehlbuje straty.


Volume je tiež výborným ukazovateľom, kedy prerolovať na nový kontraktný mesiac – v momente, kedy nové Volume (Volume nového kontraktu) dosiahne a predstihne Volume starého kontraktu.


Joomla templates by a4joomla