Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Podmienky používania

Napísal: eTrading.sk.

Tento dokument, upravuje podmienky používania serveru etrading.sk (ďalej „server“ a príslušné slovné tvary).


Používaním serveru etrading.sk prehlasujete, že ste porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami používania. V prípade viacjazyčných mutácií stránok etrading.sk platí ako pôvodná, a jediná správna, slovenská verzia "Podmienok používania". V prípade, ak tieto podmienky nie sú do iných jazykových mutácií preložené, návštevníci, ktorí sa s podmienkami používania neoboznámia, navštevujú etrading.sk na vlastné riziko a zodpovednosť. Akékoľvek konanie v súvislosti s informáciami a obsahom etrading.sk je vždy na vlastné riziko návštevníkov a etrading.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za ich rozhodnutia, konanie a prípadné škody, ktoré im tak môžu vzniknúť. 

Etrading.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať, a preto odporúčame, aby ste si pri každej návšteve overili, že s ich znením súhlasíte.

Copyright

Obsah serveru etrading.sk na adrese www.etrading.sk, na adresách s touto doménou súvisiacich a na ďalších internetových serveroch, kam etrading.sk tento obsah dodáva, je majetkom etrading.sk alebo spoločností, ktoré nám udelili právo na Copyright a tento obsah je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, tabuľky, grafy a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje na serveri etrading.sk.

Akýkoľvek obsah zverejnený na stránkach www.etrading.sk, alebo na stránkach, kam etrading.sk obsah stránok dodáva, je chránený autorským právom a je prísne zakázané tento obsah kopírovať, prezentovať alebo ďalej šíriť akoukoľvek formou bez predchádzajúceho písomného súhlasu etrading.sk a uverejnenia zdroja informácií.

Akýkoľvek obsah serveru etrading.sk môže byť zobrazovaný, formátovaný a tlačený len pre osobnú študijnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či akoukoľvek inou formou poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného (email) zvolenia serveru etrading.sk.

Obsah serveru etrading.sk a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria súčasť serveru etrading.sk, nesmie tretia strana bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju zárobkovú činnosť či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné. Ďalej je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru etrading.sk.

Akýkoľvek materiál zo serveru etrading.sk nesmie byť bez predchádzajúceho písomného (e-mail) povolenia rozširovaný či umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mail listov.

Ak bude udelené písomné povolenie na šírenie konkrétnej časti obsahu serveru etrading.sk, súčasťou takto udeleného povolenia bude formulácia "Šírené so zvolením serveru etrading.sk - www.etrading.sk" a budú zachované všetky označenia autorských i ďalších práv spôsobom, aký je použitý na serveri etrading.sk. 

Udelený písomný súhlas môže byť zo strany etrading.sk kedykoľvek zrušený, a to i bez uvedenia dôvodu. Moment zrušenia súhlasu nastáva okamžite po odoslaní informačného e-mailu.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ vstupuje na server etrading.sk a používa ho na vlastné riziko.

Etrading.sk umožňuje jednotlivým užívateľom komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný užívateľmi. Každý užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov. Užívateľom je zakázané používať etrading.sk na šírenie ohováračských, vulgárnych, obscénnych a iných protizákonných materiálov.

Etrading.sk si vyhradzuje právo zmazať príspevky, pokiaľ ich obsah je v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ serveru nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť svojich užívateľov.

Etrading.sk nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu serveru etrading.sk.

Etrading.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame, alebo nepriame, vzniknuté v súvislosti s používaním tohto servera, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru etrading.sk.

Etrading.sk môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania serveru a obmedziť jeho dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým návštevníkom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

Prípevky publikované na webových stránkach môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do príspevkov sú pravidelne aplikované zmeny, pričom etrading.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Etrading.sk obsahuje i odkazy na iné stránky. Servery, na ktoré sú tieto odkazy smerované, etrading.sk nekontroluje a preto ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným serverom.

Etrading.sk nezodpovedá, ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na serveri etrading.sk a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na serveri etrading.sk.

 

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.


Server etrading.sk obsahuje informácie, fakty, analýzy a názory najmä autorov a redaktorov servera etrading.sk, ale môže obsahovať i názory ďalších jednotlivcov a organizácií. Etrading.sk neručí za presnosť, aktuálnosť či úplnosť akýchkoľvek na serveri publikovaných informácií. Obsah serveru etrading.sk je priebežne upravovaný a doplňovaný.

Etrading.sk ani spoločnosti, ktoré z etrading.sk s písomným zvolením preberajú jeho obsah, neposkytujú daňové či investičné poradenstvo a nenabádajú ku kúpe určitého cenného papiera či k uskutočneniu akejkoľvek inej investície. Etrading.sk ani spoločnosti, ktoré zo serveru etrading.sk so zvolením preberajú jeho obsah, nie sú zodpovedné za akúkoľvek investíciu či podobnú činnosť, ktorú fyzická či právnická osoba mohla učiniť na základe materiálu zverejneného na serveri etrading.sk.

Informácie uverejnené na stránkach etrading.sk majú informačný, nie poradenský charakter. Žiadna informácia uverejnená na stránkach etrading.sk nemôže byť považovaná za investičné odporúčanie. Investovanie je vysoko riziková činnosť a každý investor je sám výlučne zodpovedný za svoje investičné rozhodnutia a konanie.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené etrading.sk.